Brandweerzorg en technische hulpverlening

Op het gebied van brandweerzorg gebeurt er veel in de Euregio Maas-Rijn. Diverse overeenkomsten tussen grensgemeenten regelen de dagelijkse zorg van zo’n 300 inzetten per jaar. Bij grootschalige incidenten treedt het Emricplan in werking. Een generiek euregionaal bijstandsplan, dat ongeacht taal en afkomst van hulpverlener, een snelle hulpverlening moet garanderen. In dit plan is ook specialistische hulpverlening uitgewerkt.

Alle afspraken op het gebied van brandweerzorg en technische hulpverlening worden gemaakt in de Focusgroep Brandweer en Rampenbestrijding. Deze groep vergadert minimaal 4 maal per jaar en dat al vele jaren. In de groep zijn de Brandweer Zuid-Limburg (NL), de Brandweer van de stad Aken (D), de Kreisbrandmeister van de Städteregion Aachen (D), de Kreisbrandmeister van de Kreis Heinsberg (D), het Ordnungsamt van de Kreis Düren (D), de hulpverleningszone Oost-Limburg (B) en de hulpverleningszones Luik (B) en de Duitstalige Gemeenschap (B) vertegenwoordigd. Ook de Belgische Civiele Bescherming en de Duitse THW sluiten regelmatig aan bij de overleggen.

De focusgroep Pompiers heeft de volgende subwerkgroepen opgericht:

  • CBRN
  • Duikers
  • Digitale verkenning
  • Natuurbranden
  • Materialen

De bijstandsafspraken die in deze groepen gemaakt zijn of nog gemaakt worden, worden opgenomen in het Emricdocument.

CBRN (gevaarlijke stoffen)

De meetmethodes in de Euregio Maas-Rijn verschillen in de drie landen. Daarom is het ook voor dit themagebied belangrijk om grensoverschrijdend samen te werken. Dit gebeurt in de werkgroep CBRN. Bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen zijn namelijk meten, interpreteren, adviseren met betrekking tot de te nemen maatregelen, geschikt optreden en het informeren van de buurregio’s van groot belang. 

Met betrekking tot het informeren betreffende een incident met gevaarlijke stoffen is binnen EMRIC afgesproken dat altijd de meldkamer in het effectgebied of de effectgebieden geïnformeerd wordt, plus één meldkamer per land, die dan de melding doorzet naar de andere meldkamers in zijn land. Deze eerste meldingen geschieden middels drietalige standaardformulieren. Vervolgens kan men het incident volgen op de crisismanagementsystemen van de regio waar het incident zich heeft voorgedaan.

Duikers

In de werkgroep Duikers zitten specialisten op dat gebied. Zij bereiden de gezamenlijke redding en berging in en op het water voor. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van grensoverschrijdende bijstand bij ongevallen te water, waar buitenlandse duikteams voor een vergrote capaciteit en eventuele aflossing kunnen zorgen. Binnen deze werkgroep nemen de gebruikelijke EMRIC-partners deel, waarbij de Duitse THW de Stadt Aachen en de Städteregion Aachen vertegenwoordigt, aangezien deze zelf niet over een duikteam beschikken. Verder neemt ook  Veiligheidsregio Limburg-Noord deel in deze samenwerking.

Digitale verkenning

Een relatief nieuw inzetmiddel is de drone. Bij nagenoeg alle EMRIC-partners zijn drones aanwezig, die diverse brandweertaken kunnen ondersteunen. In de werkgroep drones wordt geïnventariseerd welke drones er zijn, wat de ontwikkelingen zijn in de drie landen, zowel technisch-inhoudelijk als ook wat betreft wet- en regelgeving. Grensoverschrijdend drones in mogen zetten in de hulpverlening is namelijk nog niet geregeld. EMRIC laat daar onderzoek naar verrichten.

Materialen

In de werkgroep materialen wordt besproken welke materialen beschikbaar zijn bij de partners in EMRIC. Gedetailleerde lijsten zijn gemaakt waarin niet alleen te lezen staat wat er beschikbaar is, maar waarin ook de aanrij- en opbouwtijd vermeld staat, hoeveel ruimte het geleverde behoeft en wat er eventueel ter plekke aanwezig dient te zijn. Deze materialenlijst is verwerkt in de euregionale meldformulieren, die door de meldkamers gebruikt worden bij euregionale bijstandsverzoeken.

Natuurbranden 

Natuurbranden komen steeds meer voor en binnen EMRIC is er dan ook een werkgroep die zich met dit thema bezighoudt. In deze werkgroep wordt gekeken welke vegetatievormen er in het werkgebied van EMRIC voorkomen en welke materialen bij de samenwerkende partners aanwezig zijn. Doel is natuurlijk elkaar zo goed, snel en adequaat mogelijk te kunnen helpen.